asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
utylizacja odpadów utylizacja
utylizacja odpadów utylizacja
montaż montaż
montaż montaż
serwis przepompowni serwis
serwis przepompowni serwis
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
jesteśmy na facebooku

instalacje

REGION MAZOWSZE

Obiekt przeznaczony jest do przyjmowania ścieków pochodzących z osadników, separatorów olejowych, tłuszczowników. Specjalizujemy się również w neutralizacji ścieków z zawartością dużych ilości tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Ścieki te charakteryzują się wysokimi parametrami tlenowymi, zmienną zawartością fazy olejowej i zmienną zawartością części stałych. Technologia procesu zakłada więc, oddzielenie fazy wodnej od zanieczyszczeń stałych i fazy olejowej oraz tłuszczowej. Faza wodna zostaje podczyszczana i odprowadzana na oczyszczalnię biologiczną, a oddzielone substancje stałe poddawane są dalszej obróbce.

Odpad z tłuszczowników i separatorów odbierany jest własnym taborem i dowożony na naszą instalację, gdzie następuje rozdział faz, odwodnienie tłuszczów, olejów i piasków.

 

REGION WIELKOPOLSKA WSCHODNIA

Obiekt przeznaczony jest do przyjmowania wszystkich ścieków zaolejonych, mieszanin wodno-olejowych i szlamów pochodzących z osadników, separatorów olejowych, zbiorników retencyjnych i odparowujących oraz z kanalizacji deszczowej. Na tej instalacji specjalizujemy się w neutralizacji ścieków i osadów skażonych substancjami ropopochodnymi w dużych ilościach. Dzięki nowoczesnej i bardzo wydajnej technologii, jesteśmy w stanie przyjąć każdą ilość tych odpadów. Instalacja otwarta jest całą dobę i pracuje na 3 zmiany, więc każdy, kto ma ochotę dowieźć powyżej wskazane odpady może to uczynić. Specjalizujemy się w oczyszczaniu następujących ścieków:

 • odpadów z odwadniania olejów w separatorach,
 • ścieków i osadów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi,
 • osadów z zakładowych oczyszczalni ścieków,
 • gleby i ziemi zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi.

 

REGION WIELKOPOLSKA ZACHODNIA

 

Obiekt przeznaczony jest do przyjmowania dużych ilości ziemi zaolejonej i skażonej substancjami ropopochodnymi. Naszą specjalnością jest bioremediacja gleby i ziemi. Technologia ta polega na usuwaniu zanieczyszczeń olejowych (oleje transformatorowe, opałowe, hydrauliczne) z gleby, za pomocą mikroorganizmów  żywych w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe lub nieszkodliwe. Wykorzystujemy nowoczesne technologie napowietrzania, nagrzewania i naturalne zdolności mikroorganizmów do rozkładu węglowodorów ropy naftowej.

Jest to bioremediacja ex situ, gdyż ziemia zaolejona jest zwożona na nasz obiekt i tu, na naszej instalacji poddawana obróbce. Instalacja wyposażona jest w system oczyszczania i doczyszczania odcieku pochodzącego z remediacji. Odciek -wstępnie mechanicznie podczyszczany - kierowany jest do dalszej obróbki fizyko-chemicznej.

 

REGION DOLNOŚLĄSKI

Obiekt przeznaczony jest do przyjmowania ścieków z procesów przemysłowych. Na tej instalacji specjalizujemy się w neutralizacji ścieków i odpadów przemysłowych z następujących procesów technologicznych:

 • procesy otrzymywania powłok galwanicznych,
 • procesy malowania powierzchni,
 • trawienie,
 • odtłuszczanie,
 • mycie detali,
 • mycie hal produkcyjnych,
 • separacji olejów i zawiesin (wody i ścieki zanieczyszczone produktami ropopochodnymi),
 • obróbki mechanicznej (emulsje olejowo-wodne).

 

Warunki techniczne przyjęcia ścieków i odpadów przemysłowych do neutralizacji:

 • określenie przez zleceniodawcę składu chemicznego i pochodzenia technologicznego ścieków przeznaczonych do neutralizacji,
 • ewentualne dostarczenie próbki ścieków celem analitycznego określenia jej składu chemicznego,
 • opracowanie przez zleceniobiorcę technologii neutralizacji ścieków,
 • odbiór ścieków na koszt zleceniobiorcy transportem kołowym, cysterną lub w pojemnikach transportowych samochodem ciężarowym.