AWAS. Serwis i eksploatacja.

asenizacja
asenizacja
utylizacja
utylizacja
montaż
montaż
serwis
serwis
gospodarka odpadami
gospodarka odpadami
jesteśmy na facebooku

instalacje

REGION MAZOWSZE

Obiekt przeznaczony jest do przyjmowania ścieków pochodzących z osadników, separatorów olejowych, tłuszczowników. Specjalizujemy się również w neutralizacji ścieków z zawartością dużych ilości tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Ścieki te charakteryzują się wysokimi parametrami tlenowymi, zmienną zawartością fazy olejowej i zmienną zawartością części stałych. Technologia procesu zakłada więc, oddzielenie fazy wodnej od zanieczyszczeń stałych i fazy olejowej oraz tłuszczowej. Faza wodna zostaje podczyszczana i odprowadzana na oczyszczalnię biologiczną, a oddzielone substancje stałe poddawane są dalszej obróbce.

Odpad z tłuszczowników i separatorów odbierany jest własnym taborem i dowożony na naszą instalację, gdzie następuje rozdział faz, odwodnienie tłuszczów, olejów i piasków.

 

REGION WIELKOPOLSKA WSCHODNIA

Obiekt przeznaczony jest do przyjmowania wszystkich ścieków zaolejonych, mieszanin wodno-olejowych i szlamów pochodzących z osadników, separatorów olejowych, zbiorników retencyjnych i odparowujących oraz z kanalizacji deszczowej. Na tej instalacji specjalizujemy się w neutralizacji ścieków i osadów skażonych substancjami ropopochodnymi w dużych ilościach. Dzięki nowoczesnej i bardzo wydajnej technologii, jesteśmy w stanie przyjąć każdą ilość tych odpadów. Instalacja otwarta jest całą dobę i pracuje na 3 zmiany, więc każdy, kto ma ochotę dowieźć powyżej wskazane odpady może to uczynić. Specjalizujemy się w oczyszczaniu następujących ścieków:

 • odpadów z odwadniania olejów w separatorach,
 • ścieków i osadów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi,
 • osadów z zakładowych oczyszczalni ścieków,
 • gleby i ziemi zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi.

 

REGION WIELKOPOLSKA ZACHODNIA

 

Obiekt przeznaczony jest do przyjmowania dużych ilości ziemi zaolejonej i skażonej substancjami ropopochodnymi. Naszą specjalnością jest bioremediacja gleby i ziemi. Technologia ta polega na usuwaniu zanieczyszczeń olejowych (oleje transformatorowe, opałowe, hydrauliczne) z gleby, za pomocą mikroorganizmów  żywych w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe lub nieszkodliwe. Wykorzystujemy nowoczesne technologie napowietrzania, nagrzewania i naturalne zdolności mikroorganizmów do rozkładu węglowodorów ropy naftowej.

Jest to bioremediacja ex situ, gdyż ziemia zaolejona jest zwożona na nasz obiekt i tu, na naszej instalacji poddawana obróbce. Instalacja wyposażona jest w system oczyszczania i doczyszczania odcieku pochodzącego z remediacji. Odciek -wstępnie mechanicznie podczyszczany - kierowany jest do dalszej obróbki fizyko-chemicznej.

 

REGION DOLNOŚLĄSKI

Obiekt przeznaczony jest do przyjmowania ścieków z procesów przemysłowych. Na tej instalacji specjalizujemy się w neutralizacji ścieków i odpadów przemysłowych z następujących procesów technologicznych:

 • procesy otrzymywania powłok galwanicznych,
 • procesy malowania powierzchni,
 • trawienie,
 • odtłuszczanie,
 • mycie detali,
 • mycie hal produkcyjnych,
 • separacji olejów i zawiesin (wody i ścieki zanieczyszczone produktami ropopochodnymi),
 • obróbki mechanicznej (emulsje olejowo-wodne).

 

Warunki techniczne przyjęcia ścieków i odpadów przemysłowych do neutralizacji:

 • określenie przez zleceniodawcę składu chemicznego i pochodzenia technologicznego ścieków przeznaczonych do neutralizacji,
 • ewentualne dostarczenie próbki ścieków celem analitycznego określenia jej składu chemicznego,
 • opracowanie przez zleceniobiorcę technologii neutralizacji ścieków,
 • odbiór ścieków na koszt zleceniobiorcy transportem kołowym, cysterną lub w pojemnikach transportowych samochodem ciężarowym.

 

REGION ŚLĄSKI

Obiekt ma być przeznaczony do przyjmowania nieograniczonych ilości emulsji chłodniczych pochodzących z procesów szlifowania, ścierania i polerowania oraz skrawania, a także szlamów powstających w tych samych procesach.

Specjalizujemy się w pełnym recyklingu szlamów żelazonośnych.